free site builder

Kulturell Due Diligence

Tjänsten Kulturell Due Diligence (Kulturell DD) är ett komplement till de traditionella Due Diligence som genomförs vid förvärv eller fusion. En traditionell DD innehåller till exempel finansiella, juridiska, kommersiella och strategiska aspekter. Oftast är syftet med förvärv eller fusioner att öka företagens tillväxt, men enligt forskning når 55–75 procent av förvärv och fusioner inte uppsatta mål. Med Kulturell DD vill vi markant öka sannolikheten till ett lyckat förvärv eller fusion där tillväxt kan genereras fortare. 

Problem vid förvärv

Några av de problem som ofta upplevs vid förvärv/fusion:

• Under processen sjunker motivation och arbetsmoralen hos medarbetare, produktionen minskar
• Kulturkrockar mellan målföretag och förvärvande företag
• Nyckelpersoner lämnar och/eller ombeds lämna
• Ledningen i ägarledda företag är inte förberedda på ett övertagande eller en försäljning, vilket leder till att viktig kunskap, kultur och värderingar inte överförs till den nya ledningen 
• Kompetens saknas eller är bristfällig

Med en Kulturell DD kan man minska eller till och med eliminera ovan problem och på så sätt förenkla ett förvärv/fusion. 

Komplement till traditionell Due Diligence

Kulturell DD är ett viktigt komplement till en mer traditionell DD. Vid till exempel ett företagsförvärv så ligger en Kulturell DD till grund för en tänkt köpeskilling samt för vilka eventuella insatser som krävs efter förvärvet. En Kulturell DD kan sägas bestå av två delar:

1.”Hårda”, tydligt mätbara parametrar. Här ingår till exempel persondata, antal anställda, sjukfrånvaro, personalomsättning, löner och förmåner, pensioner, kollektivavtal och pågående tvister. Dessa parametrar kan oftast identifieras digitalt

2. ”Mjuka” parametrar såsom kompetens, organisatorisk effektivitet, ledning, ledarskap och nycklerpersoner, medarbetarskap, värderingar och styrprocesser för bolagsstyrning. Dessa parametrar identifieras genom enkäter och intervjuer.

Kulturell DD – vår process

I vår process används bland annat företagens affärsplaner för att analysera och mer noggrant specificera det strategiska syftet bakom ett eventuellt förvärv. Vår process som presenteras här används för att genomföra en Kulturell DD som är ett komplement till en mer traditionell DD. Allt för att skapa en mer komplett DD. Processen bygger på kartläggning av både hårda och mjuka parametrar. 

I en Kulturell DD:n analyseras bland annat följande områden:

• Personaldata
• Kompetens
• Organisatorisk effektivitet
• Ledning, ledarskap och nyckelpersoner
• Medarbetarskap
• Värderingar
• Styrprocesser

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved