Mobirise

Management Review

Studsas Management Review hjälper er att göra en affärsmässigt kopplad utvärdering av till exempel er styrelse eller ledningsgrupp och/eller enskilda personer i dessa grupper. Detta med verktyg som är anpassade till er verksamhet.
Vi använder oss av ett av marknadens bästa verktyg, UPP - Understanding Personal Potential, och får genom detta fram ett mätbart och tydligt resultat. Det övergripande affärsmässiga och mätbara målet sätter vi tillsammans med er och vilka kan vara beroende på ert företags nuvarande situation. Olika mätbara mål kan till exempel vara kreativitet och potential på både individ- och gruppnivå, samt samarbetsförmågor. Att få en överblick av dessa kriterier ökar väsentligt era förutsättningar att nå ert företags affärsmål.

Som ett komplement till ovan nämnda test så mäter vi även team-effektiviteten hos ledningsgruppen, detta genom ett frågeformulär. Svaren presenteras i grupp och/eller individuellt. Management Review kan användas vid flera olika tillfällen samt för olika syften. Till exempel kan utvärderingar användas vid sammanslagning eller förvärv av företag, börsintroduktion, rekrytering av ny ledningsgrupps-medlem eller om en nytillträdd VD vill göra en djupare analys av sin nya ledningsgrupp. Alla deltagare får en individuell återkoppling och rapport. Management Review levererar även grupprapport samt analys med sammanställning som gör det enkelt att utläsa resultatet. 

Processen
Vi börjar med att göra en nulägesanalys där vi samlar in så mycket information som möjligt om företaget för att förstå verksamheten vi ska arbeta med. Allt ifrån det påtagligt synliga i form av affärsplanens huvuddrag och utmaningar i både bransch och företag, till det osynliga och outtalade som kan vara kulturen och värderingarna i företaget och i ledningsgruppen.

Nästa steg i processen är tester och djupintervjuer. Alla deltagare får svara på ett personlighetsformulär som bland annat belyser deras nuläge, värderingar och potential. Därefter möter vi var och en av deltagarna för en djupintervju och diskussion kring hur deras svar ser ut. Detta moment bidrar till att få acceptans på hela processen eftersom det är ett utvecklingstillfälle för varje deltagare.

Nästa moment är återrapportering på både individ- och gruppnivå, vilket kan ske på olika sätt beroende på vad du som kund önskar. Rapporten är en väldigt bra grund för beslutsfattare/ägare att förstå hur det ser ut i dagsläget, samt vilken utveckling och förändring som eventuellt behövs eller är nödvändig för att driva företaget i rätt riktning framåt.

Resultatet av nulägesanalys samt tester och djupintervjuer ligger som grund för företagsanpassade handlingsplaner. 

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved